Cooperaciò

L’objectiu general de la Cooperació al Desenvolupament en Escoles Solidàries és doble:

D’una banda, com a resultat de processos personals de conscienciació, es tracta d’acompanyar a les persones, a través de l’educació, perquè puguen assumir i protagonitzar la millora de les seues condicions de vida i així combatre les causes estructurals del seu empobriment. 

D’altra part, es tracta d’afavorir aquests mateixos processos de conscienciació en els valors de la solidaritat, especialment en la nostra societat, a través d’accions de cooperació en un procés continu de mútua retroalimentació.

Les persones  que formem Escoles Solidàries estem convençudes que l’educació, entesa com a formació integral, participativa i comunitària, és un dret fonamental de tota persona, un factor essencial del benestar humà i un determinant cabdal en el desenvolupament dels pobles. 

Les principals raons que impulsen la nostra tasca en l’àmbit de la Cooperació al Desenvolupament són: la precària situació del sector educatiu, l’abisme de desigualtat davant el principi d’igualtat d’oportunitats inherent a la comuna dignitat substancial de totes les persones, la marginació de la dona, dels col·lectius originaris i d’altres, la consciència de la injustícia en les relacions entre països rics i països empobrits i la defensa del medi natural ambiental. 

Escoles Solidàries acompanya a comunitats de Centreamèrica des de la seua fundació, fa més de deu anys, i fins i tot, d’alguna manera, des de 1998 a través del programa «Nosotros seremos su Voz«, del Fons Valencià per la Solidaritat, que va portar a la zona les primeres persones voluntàries valencianes, nucli original d’Escoles Solidàries, i que ha desenvolupat múltiples i acreditats projectes durant aquest temps en determinats llocs de  la regió. 

Entenem la nostra política de cooperació internacional al desenvolupament com una expressió concreta dels valors i principis que compartim amb les nostres contraparts i als quals procurem ajustar-nos en la nostra actuació; entre ells cal citar:

  1. Contribuir a la lluita contra la pobresa, la marginació i la violació dels DDHH, per mitjà de la promoció del ple exercici del dret de totes les persones a una educació de qualitat.
  2. Incidir en les nostres societats per mitjà d’accions  i processos educatius,  amb vista al millor desenvolupament dels valors que sustenten el canvi personal i social necessari en la construcció d’un món més humà i solidari.
  3. Impulsar quantes accions, programes i projectes convinguen i puguem en el camp de la cooperació, especialment amb les comunitats més empobrides, de manera que es facilite efectivament el dret universal a una educació de qualitat. 
  4. Contribuir a crear, com a objectiu i com a estratègia, una “Cultura de Pau” en la que s’emmarque i es potencie l’educació transformadora que necessitem i per la que Escoles Solidàries vol orientar totes les seues accions.
  5. Promoure en les nostres societats el voluntariat i els seus valors, singularment entre la joventut i en les àrees relacionades amb els objectius de l’Associació.
  6. Afavorir àmbits de diàleg i col·laboració efectiva entre els distints agents i actors implicats en els processos d’una educació més solidària i per tant transformadora, des de l’acceptació mútua en el marc d’uns objectius compartits, de la diversitat com a valor, la complementarietat com a principi, la justícia com a fi i l’eficiència i la coherència com a normes.

Aquests valors i principis es materialitzen en les nostres zones d’influència mitjançant la implementació de projectes de cooperació com ara:

– Beques per facilitar l’accés a l’educació secundària d’estudiants sense recursos, amb enfocament de gènere. Mitjançant l’aportació de les persones associades i voluntàries.

– Dotació de mitjans electrònics a centres educatius de zones rurals que permetan l’ensenyament en línia, en temps de confinament per la pandèmia. Amb finançament d’alguns Ajuntaments, com Ontinyent, Bocairent i fons propis.

– Alfabetització de persones adultes amb enfocament de Seguretat Alimentària i Nutricional, mitjançant l’ensenyament del cultiu i preparació de productes agrícoles locals, alhora que s’ensenya a llegir i escriure a persones analfabetes. Amb aportacions d’alguns Ajuntaments, com  Gandia, Elx i Diputació de Castelló.

– Construcció i rehabilitació d’infraestructures escolars (cuines, pous d’aigua, latrines, aules, horts, …) que milloren la salut de les persones  usuàries i faciliten el treball de suport a l’escola, majorment les dones. Amb el suport de diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana, com  Sagunt, Alzira, Asp, Ontinyent, entre d’altres.

– Formació, suport i intercanvi d’experiències amb mestres i altres professionals de l’educació. Amb suport de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i principalment pel voluntariat que realitza aquest intercanvi.

– Incorporació i integració de l’alumnat amb capacitats especials en l’àmbit escolar, mitjançant el diagnòstic de necessitats i suport econòmic a les famílies. Mitjançant convenis amb la Diputació Provincial de València i aportacions dels Centres Educatius de la Comunitat Valenciana que integren el nostre programa de Xarxa de Comunitats Educatives.