Els Estatuts

Si vols descarregar els estatuts

PREÀMBUL

Amb la denominació d’ «Escoles Solidàries» ha funcionat des de l’any 1.999 un programa d’educació per a la Solidaritat creat, llavors, a l’empar del Fons València per la Solidaritat per un col·lectiu de mestres majoritàriament de la Vall d’Albaida (València), com un dels fruits de la seua participació en el programa «Nosaltres serem la seua veu», de la dita entitat, i de la seua experiència compartida amb les comunitats del departament de Boaco, a Nicaragua, a través de l’associació local ADEILS. L’any 2007 «Escoles Solidàries» va passar a integrar-se com a tal programa en l’ONGD Educació sense Fronteres, i ixe mateix any va ampliar la seua acció a Ixcán (Guatemala) en col·laboració amb l’associació d’este país, AEN.

Amb el temps, l’experiència ha anat creixent, definint-se i consolidant-se fins a reunir hui a un col·lectiu ampli de persones compromeses amb l’educació i la solidaritat de vint-i-set comunitats educatives valencianes, que treballen en cooperació amb altres vints nicaragüenques i dotze guatemalenques. Diversos projectes i múltiples activitats en estos anys han anat enfortint el col·lectiu, aportant-li aprenentatges, creant-li un estil d’acció propi, acreixent en fi la seua capacitat de gestió i incidència social en el seu àmbit.

Ara, arreplegant estes experiències i recursos generats, considerem oportú per al millor compliment dels nostres fins constituir-nos com a entitat jurídica plena, a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució i d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i la Llei 14/2.008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, a les quals s’acollim. Per això, en Assemblea General celebrada a este efecte a Aielo de Malferit (València) el 24 d’octubre de 2.009, es van aprovar els Estatuts que han de regir la mateixa conforme al següent literal:

TÌTOL PRIMER

CAPÍTOL I.- De la constitució, naturalesa i fins de l’associació.

ART.1.- Denominació i naturalesa.

1.1.- a) Per la lliure voluntat de les persones associades, es constituïx l’Associació denominada «ESCOLES SOLIDÀRIES», abreviació: «ES», i amb denominació en castellà «ESCUELAS SOLIDARIAS».

1.1.- b) En els països on l’associació treballe amb projectes o convenis i tinguen altres llengües pròpies a més del castellà, podrà utilitzar-se qualsevol d’elles per a la seua denominació.

1.2.- a) «ESCOLES SOLIDÀRIES» es definix com una associació no governamental per al desenvolupament (ONGD) sense ànim de lucre, de caràcter privat i amb vocació internacional; de promoció de l’educació en els valors de la solidaritat, del voluntariat i de la cooperació al desenvolupament; independent de qualsevol instància social, religiosa, política o sindical; democràtica, transparent i inclusiva; compromesa en la lluita contra la pobresa i en la plena implantació dels DDHH per a totes les persones; i que busca construir relacions d’equitat en l’organització social, especialment amb els col·lectius mes desfavorits, i xarxes de diàleg i col·laboració amb persones, institucions, entitats i col·lectius de tot el món amb vista als mateixos fins.

1. 2.- b) D’acord amb la seua Carta de Principis, «ES» procurarà optimitzar del millor mode la gestió dels seus recursos, procurant que els costos del seu manteniment ordinari siguen els mínims possibles i, en tot cas, que estos no excedisquen com a màxim del 10 % del pressupost anual aprovat.

ART.2.- Personalitat jurídica.

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns amb vista al millor compliment dels fins que es proposa, per la inscripció d’estos Estatuts en el Registre autonòmic d’associacions.

ART 3.- Règim.

L’Associació ESCOLES SOLIDÀRIES es regix per estos Estatuts, el Reglament de règim intern i les normes que en interpretació i desenrotllament dels mateixos establisca l’Assemblea General i/o la Junta Directiva segons siga procedent i, en tot cas, per les disposicions legals vigents.

ART. 4.- Nacionalitat i domicili.

ESCOLES SOLIDÀRIES, sense perjuí que puga també registrar les seues activitats de cooperació en tercers països, té nacionalitat espanyola i domicili social a Xàtiva (València, 46800) carrer Sant Feliu 10, 1ero, 4a. Esta seu podrà ser traslladada a qualsevol altre punt de la Comunitat Valenciana per decisió de l’Assemblea General en sessió extraordinària.

ART 5.- Àmbit d’actuació.

L’àmbit d’actuació de l’Associació se centra fonamentalment en el camp educatiu, tant formal com no-formal i informal i, per extensió, es dirigix també a totes les persones, comunitats escolars, col·lectius, entitats i institucions de qualsevol índole i naturalesa implicades, o que puguen estar-ho, en estos processos. Per a això, desenvolupa les seues activitats fonamentalment a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici que de les seues actuacions en els països amb què es treballa en programes i projectes de cooperació; així mateix podrà també, si és el cas, dirigir-se i rebre ajudes o col.laborar amb qualssevol altres persones físiques i/o jurídiques sense distinció de nacionalitats.

ART. 6.- Fins i activitats.

6.1.- ES es constituïx amb l’objecte d’aportar la seua col·laboració en el millor èxit dels següents fins, des de l’específic de la seua identitat i en quant li competisca en el que ES de co-responsabilitat social col·lectiva:

Contribuir a la lluita contra la pobresa, la marginació i la violació dels DDHH, per mitjà de la promoció del ple exercici del dret de totes les persones a una educació de qualitat.

Incidir en les nostres societats per mitjà d’accions i processos educatius, amb vista al millor desenvolupament dels valors que sustenten el canvi personal i social necessari en la construcció d’un món més humà i solidari.

Impulsar quantes accions, programes i projectes convinguen i puga en el camp de la cooperació, especialment amb les comunitats més empobrides- i del co-desenvolupament, de manera que es facilite efectivament el dret universal a una educació de qualitat.

Contribuir a crear, com a objectiu i com a estratègia, una «Cultura de Pau» en la que s’emmarque i es potèncie l’educació transformadora que necessitem i per la que ES vol orientar totes les seues accions.

Promoure en les nostres societats el voluntariat i els seus valors, singularment entre la joventut i en les àrees relacionades amb els objectius de l’Associació.

Afavorir àmbits de diàleg i col·laboració efectiva entre els distints agents i actors implicats en els processos d’una educació més solidària i per tant transformadora, des de l’acceptació mútua en el marc d’uns objectius compartits, de la diversitat com a valor, la complementarietat com a principi, la justícia com a fi i l’eficiència i la coherència com a normes.

Buscar i gestionar del mode més coherent i eficient possible, quants recursos i mitjans lícits convinga per al millor èxit dels fins expressats.

Contribuir a la formació – tant siga esta inicial com permanent – del professorat i demés membres de la comunitat educativa de qualsevol nivell i modalitat, en tot allò que fa referència a l’educació.

6.2.- Per al millor èxit d’estos objectius, l’Associació podrà desenrotllar totes les activitats que estime convenient en cada circumstància i de l’índole que millor es considere amb vista als fins proposats, dins de les que, a títol orientatiu, es detallen en l’apartat següent d’este article. Estes activitats, amb caràcter general, s’arreplegaran en els preceptius plans, memòries, pressupostos i balanços anuals que hauran de comptar amb l’aprovació de l’Assemblea.

6.3.- Són activitats possibles a desenrotllar per esta associació:

a) Quantes siguen convenients i possibles per a conscienciar a la societat davant del fenomen de les injustes desigualtats socials, pobresa i violació dels DDHH, les seues causes, conseqüències i respostes èticament acceptables (programes educatius, xerrades, exposicions, participació i/o organització de jornades i actes culturals, presència en actes cívics, mitjans de comunicació social, etc.)

b) Les necessàries per a la difusió de l’Associació, la seua gestió i la captació de persones sòcies i voluntàries.

c) La participació i col·laboració amb plataformes i xarxes en accions que coincidisquen amb els objectius i fins de l’Associació.

d) La difusió de les cultures, relacions i circumstàncies que determinen la interdependència mundial i les seues conseqüències en una societat globalitzada i, especialment, les dels països en què es puga treballar, a fi de fomentar unes relacions més solidàries entre els pobles i fonamentar millor les nostres accions d’Educació i de Cooperació.

e) La promoció, col·laboració i/o disseny i direcció, execució i avaluació de projectes de cooperació per al desenvolupament i de co-desenvolupament, sense excloure la seua relació amb la qüestió migratòria.

f) Quantes siguen necessàries per a l’arreplega i bona administració de fons econòmics i recursos materials destinats als fins de l’Associació, tant per activitats amb les persones associades i voluntàries com per donacions de persones simpatitzants o concurrència a subvencions públiques o privades.

g) Promoure, organitzar, dirigir i/o col·laborar amb altres entitats en aquelles activitats de formació del professorat que s’acorde, sempre dins dels principis i objectius de la nostra associació.

CAPÍTOL II.

DE LES PERSONES ASSOCIADES, DELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

ART 7.- Capacitat i procediment.

7.1.- a) Podrà formar part de l’Associació qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d’obrar que, compartint els principis de la mateixa, tinga interès en el desenrotllament dels seus fins, accepte estos Estatuts i Reglament, reunisca els requisits que estos fixen, manifeste lliurement el seu desig d’associar-se i no haja sigut anteriorment expulsada en ferm de la mateixa en virtut d’expedient disciplinari.

7.1.b) Les persones incapacitades o menors d’edat hauran de comptar amb l’aprovació expressa i documentalment acreditada de qui legalment exercisca la seua tutela.

7.1.c) Les persones jurídiques hauran d’acordar-ho així expressament pel seu òrgan competent i designar lliurement, i segons els seus propis procediments interns, a la persona física que els represente davant de «ES», comunicant dit acord i designació a la seua Junta Directiva.

7.1.d) Per a associar-se a «ES» la persona que ho sol·licite presentarà escrit en este sentit a la Junta Directiva, la qual resoldrà en la primera immediata reunió que celebre, no podent denegar cap inscripció que s’ajuste als requisits establits.

7.1.e) La condició de persona associada és personal i intransmissible.

7.2.-a) ESCOLES SOLIDÀRIES distingirà com a Persona Sòcia Honorària a aquelles persones que per la seua especial vinculació amb l’Associació i les seues reiterades i elevades aportacions hagen contribuït substancialment al desenrotllament de la mateixa i a la consecució dels seus fins socials.

7.2.b) Les persones Sòcies Honoràries, disfrutaran dels mateixos drets i assumiran les mateixes obligacions que les altres persones associades., excepte pel que fa a l’obligació de satisfer les quotes que s’acorden.

7.2.c) La distinció com a Persona Sòcia Honorària correspondrà a l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

7.3.- També formen part de l’associació les persones voluntàries que complint els requisits que el Reglament Intern determine, vetlen per la consecució dels seus fins fundacionals, participen del desenrotllament de la mateixa i mantenen un compromís ferm amb ESCOLES SOLIDÀRIES.

ART. 8.- Drets de les persones associades.

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

Assistir i participar en l’Assemblea General, amb dret de veu i de vot sempre que complisquen els requisits establits als efectes en el Reglament Intern, podent-se fer representar en la reunió de l’Assemblea per qualsevol altra persona associada de l’Associació que tinga vigent la seua condició de tal, per qualsevol dels mitjans legalment establits per a la representació, i podent delegar en ella mateixa el seu vot.

Triar i ser triada per a llocs de representació i per a l’exercici de càrrecs directius, quan es tinga una antiguitat com a soci o sòcia superior a un any o en defecte d’esta antiguitat, la candidatura siga avalada per dos membres de la Junta Directiva en exercici.

Exercir la representació que se’ls conferisca en cada cas.

Proposar quantes activitats i iniciatives estime convenients d’acord amb els fins de l’associació i a participar plenament, d’acord amb les seues capacitats i competències, en totes aquelles que s’organitzen per al millor èxit dels seus objectius.

Exposar en l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que consideren que pot contribuir a la consecució dels objectius socials seguint el que establix el Reglament Intern.

Sol·licitar i obtindre explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.

Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

Fer ús dels servicis comuns de què dispose l’Associació.

Formar part de l’estructura organitzativa que es reglamente.

A ser informada sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat.

A ser sentida amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra la persona mateixa i a ser informada dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és el cas, impose la sanció.

A impugnar els acords dels òrgans de l’associació, que estime contraris a la llei o als Estatuts.

A disposar d’una relació actualitzada de totes les persones associades en els termes que preveu la legislació de Protecció de Dades vigents en cada moment, sempre que siga sol·licitada a través dels òrgans de representació.

ART. 9.- Deures de les persones associades:

Els deures que corresponen a les persones associades són els següents:

Assumir els principis i objectius generals de l’Associació i col·laborar diligentment en la millor consecució dels mateixos segons les seues possibilitats.

Respectar els Estatuts, Reglament intern i la resta de disposicions normatives legítimes de l’Associació.

Exercir responsablement els càrrecs i realitzar les tasques que haguera assumit.

Abonar oportunament les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb estos Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.

Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.

ART. 10.- Causes de baixa.

Són causes de baixa en l’Associació:

La defunció o la pròpia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

No satisfer les quotes fixades sense causa justificada en un període de dos o més anualitats consecutives.

L’incompliment dels deures de les persones associades o el comportament públic i reiterat contrari als principis i fins de l’Associació en matèria greu que comporte esta sanció a instàncies de la Junta Directiva referendada per l’Assemblea General, oït l’afectat.

ART. 11.- Drets del voluntariat.

Els drets que corresponen al voluntariat són els que s’establixen en la normativa legal vigent sobre el voluntariat i en el Reglament Intern de l’Associació.

ART. 12.- Deures del Voluntariat.

Els deures que corresponen al voluntariat són els que s’establixen en la normativa legal vigent sobre el voluntariat i en el Reglament Intern de l’Associació, especialment pel que fa a:

Ajustar la seua actuació als estatuts d’ESCOLES SOLIDÀRIES.

Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva per a dur a terme estos acords.

Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’Associació.

TÍTOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

ART. 13.- De l’Assemblea General.

13.1.- L’Assemblea General esta integrada per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta. És l’òrgan sobirà de l’Associació. Les persones associades són les úniques que formen part d’ella amb veu i vot, sempre que complisquen els requisits establits estatutàriament i en el reglament intern.

13.2.- L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern, representació i administració de l’Associació, i, en el marc del que disposa l’ordenament jurídic i en estos Estatuts, gaudix de les més plenes atribucions en l’exercici d’estes funcions generals i en l’exercici de les activitats que d’elles es deriven.

13.3.- Correspon a l’Assemblea complir els fins fundacionals i administrar i acréixer diligentment els recursos, béns i drets que integren el patrimoni de l’Associació, amb vista a la millor consecució d’estos fins, atorgant-se-li per a això col·legiadament les més àmplies i plenes facultats i atribucions, sense més limitacions que les que corresponguen en dret i les explícitament atribuïdes en estos Estatuts a algun dels seus òrgans.

13.4.- L’Assemblea General podrà tindre caràcter de «ordinària «o «extraordinària».

13.5.- L’Assemblea General, legalment constituïda, decidix per majoria els assumptes que li són propis, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

Totes les persones associades i el voluntariat quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclús les absents, les dissidents i les que encara estant presents s’hagueren abstingut de votar.

ART. 14.- Facultats de l’Assemblea.

14.1.- Són facultats de l’Assemblea General Ordinària, entre altres:

a) Aprovar els plans, memòries, pressupostos i balanços, així com l’informe de gestió, si és el cas, que anualment el presente la Junta Directiva.

b) Fixar les directrius generals d’actuació que regiran la gestió de la Junta Directiva amb vista al millor èxit dels fins propis de l’Associació.

c) Adoptar els acords relatius a la representació legal, a la gestió i a la defensa dels interessos de les persones associades i del voluntariat.

d) Eligir les persones integrants de la Junta Directiva, destituir-les, i substituir-les.

e) Fixar les quanties de les quotes ordinàries i extraordinàries que les persones de l’Associació hagen de satisfer.

f) Adoptar acords d’adhesió o col·laboració amb federacions, coordinadores, xarxes i semblants i/o entitats d’àmbit autonòmic, estatal o supraestatal que no impliquen la integració o dissolució de l’Associació.

g) Acordar l’expulsió de les persones associades, a proposta de la Junta Directiva.

h) La inspecció del compliment o de la interpretació dels presents Estatuts i del Reglament Intern, d’acord amb el quòrum que establix l’article 27 dels presents Estatuts.

i) Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea General Extraordinària.

La relació de les facultats indicades en este article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

14.2.- Corresponen a l’Assemblea General Extraordinària:

La modificació dels Estatuts.

La dissolució de l’Associació.

La disposició, compravenda, alienació i gravamen de béns de l’Associa-ció, la quantia de la qual excedisca el 10 % del pressupost de gastos de l’exercici en curs.

La sol·licitud de declaració d’Utilitat Pública.

La constitució de federacions i integració en elles.

ART. 15 .- Del funcionament de l’Assemblea.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari, a convocatòria de la presidència, almenys una vegada a l’any durant el primer semestre i, extraordinàriament, totes les vegades el que estime necessari la Presidència per iniciativa pròpia o si ho sol·licita almenys un 10% dels associats o dos terços de les persones components de la Junta.

La convocatòria es farà arribar pel secretari als correus que consten de cada un de les persones associades, almenys amb 15 dies d’antelació a la data de la celebració, havent de figurar en ella lloc, data i hora de la reunió, així com la seua orde del dia.

De cada reunió la persona que exercisca la secretaria, alçarà la corresponent acta amb expressió de les persones assistents, acords adoptats i resultat numèric de les votacions; l’esborrany d’estes actes, amb el vistiplau del president, es remetrà a les persones associades en el termini de 20 dies de celebrada una reunió, i s’entendrà aprovada si no es manifesta res en contra en el terme d’un mes; en cas contrari, s’introduiran les modificacions proposades i se sotmetrà a votació en la següent reunió.

ART. 16.- De la validesa de les convocatòries

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un vint-i-cinc per cent de les persones associades, presents o representades, entre elles la presidència o vicepresidència i la secretària; i en segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora després que la primera i en el mateix lloc, qualsevol que siga quin siga el nombre de persones assistents.

ART. 17.- De la presa d’acords

17.1.- A cada una de les persones associades amb dret de vot en l’Assemblea General li correspon un vot.

17.2.- Les persones associades que siguen personal contractat de l’Associació, no tindran dret al vot en les assemblees mentres dure la dita condició de personal contractat.

17.3.- Els acords es procuraran d’ordinari adoptar-los per consens. Si fóra necessari votar-los, els acords ordinaris es prendran per majoria simple de vots i amb vot de qualitat de la presidència.

17.4.- Per a adoptar acords extraordinaris sobre la separació de persones associades, modificació d’Estatuts, dissolució de l’Associació, disposició o alienació de béns, serà necessari majoria absoluta de les persones associades assistents i representades en l’Assemblea.

CAPÍTOL II. DE LA JUNTA DIRECTIVA

ART. 18.- Definició i composició.

18.1.- La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que regix, administra i representa a l’Associació ordinàriament i està formada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i les Vocalies que les circumstàncies aconsellen segons el parer de l’Assemblea., fins a un màxim de 10 persones, sent 5 el mínim requerit per a constituir-la.

18,2.- Així mateix es procurarà aconseguir una representativitat equitativa quant a gènere i territorialitat, per a la qual cosa el Reglament intern arbitrarà els procediments adequats en el marc del respecte al que disposa este capítol.

18.3.- Donada la naturalesa de l’Associació, els membres de la Junta exerciran els seus càrrecs gratis et amore. No obstant tindran dret a ser reembossats dels gastos degudament justificats que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

ART. 19.- Nomenament i cessament de la Junta.

19.1.- Totes les persones que componen la Junta seran triades per acord, o per mitjà de votació directa i secreta de l’Assemblea per majoria simple de vots, de i entre els membres de l’Associació que ho siguen de ple dret en el moment de celebrar-se la reunió extraordinària a este efecte, que se celebrarà cada dos anys, (entenent per un any l’interval que separa dos Assemblees Generals Ordinàries d’inici d’exercici), per a renovar la mitat de les persones que componen la Junta, sent per tant els mandats de quatre anys. Transitòriament, als dos anys d’aprovats estos estatuts, es determinarà per sorteig la mitat de les persones de la Junta que han de cessar.

19.2.- Les candidatures seran obertes, sent requisits imprescindibles per a presentar-se, la majoria d’edat, comptar amb almenys un any d’antiguitat en l’Associació o, extraordinàriament, l’aval de dos membres de la Junta en exercici, estar en ple ús dels drets civils i no estar la persona incursa en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. Les candidatures es remetran per escrit a la Junta conforme establisca el Reglament.

19.3.a).- Una persona causarà baixa en la Junta per defunció o incapacitat legal, dimissió, o cessament per incompliment greu de les seues obligacions apreciada per majoria de ¾ de la Junta i ratificada en la primera assemblea que tinga lloc després de la proposta.

19.3.b).- Produïda una vacant en la Junta Directiva, esta triarà, per mitjà de consens o vot directe i secret dels seus membres restants, a la persona idònia per a ocupar-la d’entre qualsevol de les persones associades amb dret a això, havent de comunicar el fet per a la seua ratificació a l’assemblea immediata posterior en què es produïsca.

19.4.- Totes les persones associades poden ser elegides com a membres de la Junta per un període màxim de dos mandats consecutius.

19.5.- Els càrrecs que exerciran les persones en la Junta Directiva, els decidirà internament la pròpia Junta en la seua primera reunió immediata posterior a cada elecció.

19.6.a).- El cessament en el càrrec es produirà per renúncia, cessament en la Junta, incompliment greu de les obligacions del càrrec apreciada per majoria de ¾ de la Junta, o fi del període per al que la persona fóra nomenada.

19.6.b).- Cas de produir-se una vacant per qualsevol causa entre les persones de la Junta, excepte en el de la presidència que serà automàticament substituïda per la vicepresidència, la persona nomenada per a substituir-la ocuparà el seu càrrec pel període que reste fins que haguera finalitzat el mandat de la persona substituïda, a no ser que la Junta Directiva decideixca una altra distribució de càrrecs.

ART. 20.- Competències de la Junta.

La Junta Directiva posseïx les facultats següents:

Ostentar i exercitar la representació, la direcció i l’administració de l’Associació amb les més àmplies atribucions que a este efecte es requerisquen, sempre dins del marc fixat per la Llei, estos Estatuts i les directrius generals que fixe l’Assemblea.

Executar els plans i directrius que aprove l’Assemblea i complir les decisions adoptades per la mateixa.

Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics o privats per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents. La Junta Directiva podrà apoderar per a això a la persona que considere adequada.

Convocar l’Assemblea i proposar a estes, per a la seua aprovació, els plans, memòries, balanços de gestió, pressupostos i quotes que en cada exercici corresponguen.

Contractar persones i servicis, cessar-les o rescindir-los, a proposta de la Secretaria; adquirir i alienar béns patrimonials fins a un límit del 5% del pressupost anual; acceptar donacions, herències i llegats; portar al dia l’inventari dels béns de l’Associació i la seua adequada gestió econòmica, i en general totes les diligències que siguen necessàries per al millor desenrotllament de les funcions i activitats que competixen a l’Associació.

Decidir sobre la concurrència a convocatòries; pronunciar-se i recolzar actes, campanyes o reivindicacions d’especial rellevància i d’àmbit autonòmic, estatal o supraestatal, excepte cas de manifesta urgència en què decidirà el president informant d’això en la següent reunió.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els servicis funcionen amb normalitat.

Proposar el reglament de Règim Intern a l’Assemblea General per a la seua ratificació, interpretar el mateix i aprovar quants altres documents normatius s’estimen necessaris per a regular la bona marxa de l’Associació.

Realitzar les gestions necessàries davant dels organismes públics i privats, entitats i altres persones físiques i jurídiques per a obtindre o aconseguir subvencions i ajudes del tipus i forma que foren, així com l’adquisició o ús de locals, terrenys i immobles.

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol establiment que crega convenient i ingressar i disposar dels fons que hi haja en estos depòsits, podent apoderar a les persones que considere adequades.

Designar i cessar els seus càrrecs interns entre els seus membres i proveir les vacants que haguera per consens dels seus membres o majoria absoluta en votació secreta si fóra el cas.

Resoldre sobre l’admissió i baixes de persones associades i portar una relació actualitzada de totes elles, així com sobre la constitució o dissolució de Grups Territorials i Comissions o grups de treball i les relacions amb noves contraparts i països.

Vetlar perquè es complisquen les normes que contenen estos Estatuts i el Reglament Intern d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

Interpretar i resoldre qualsevol cas imprevist en els Estatuts donant compte d’això en la primera Assemblea General.

Seran competències igualment de la Junta Directiva totes aquelles facultats que no vinguen reservades legal o estatutàriament al coneixement i resolució de l’Assemblea General.

Art. 21.- Obligacions dels directius.

Són obligacions comunes de les persones de la Junta vetlar pel millor compliment dels fins de l’Associació i el bon estat de conservació i producció dels seus béns i drets, exercir els seus càrrecs diligentment, concórrer a les reunions a què siguen convocats, complir en les seues actuacions amb allò que s’ha determinat en les disposicions legals pertinents i en els presents Estatuts i, fonamentalment, assegurar la fidelitat de l’Associació en totes les seues actuacions a l’esperit amb què va ser creada i procurar el seu més ple i ampli desenrotllament.

ART. 22- Del funcionament de la Junta Directiva:

22.1.- La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència a través de la Secretaria General, amb un mínim de 5 dies, es reunirà en sessió ordinària totes les vegades que estime convenient la presidència o un terç dels seus membres i, en tot cas un mínim de sis vegades a l’any. Sense que entre sessió i sessió puga passar més de dos mesos.

22.2.- Perquè la Junta Directiva quede vàlidament constituïda és necessària la convocatòria prèvia, amb expressió de l’ordre del dia i quòrum de la mitat més u. L’ordre del dia serà fixat per la presidència i podrà, si així s’acorda per majoria absoluta dels assistents, ampliar-se en la mateixa reunió amb els nous punts que es proposaren si s’estimara el seu caràcter d’urgència.

Les persones de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària la presència de la Presidència i de la Secretaria General , o de les persones que les substituïsquen.

22.3.- Els acords es procurarà que es prenguen per consens. Si fóra necessari votar, es requerirà per a l’aprovació el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels assistents En cas d’empat, la Presidència està facultada per a emetre vot de qualitat.

Estos acords, amb expressió del nombre de vots si és el cas, constaran en l’acta corresponent que serà sotmesa a l’aprovació de la Junta a l’inici de la immediata següent reunió que se celebre.

CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS UNIPERSONALS

ART. 23.- De la Presidència.

La Presidència de l’Associació també ho és de la Junta Directiva i a ella li competix:

Ostentar la representació més plena de l’Associació en qualsevol activitat i davant de qualsevol persona o entitat pública o privada, disposant per a això de les més àmplies facultats que siguen necessàries per a l’exercici d’esta funció en el marc de la normativa vigent i d’allò que s’ha disposat en estos Estatuts.

Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Fixar el seu ordre del dia, dirigir els seus debats, tenint vot de qualitat en cas d’empat, i executar si és el cas, per si mateix o a través de delegació, els acords presos.

Les atribucions restants pròpies del càrrec, i les que li deleguen l’Assemblea General o la Junta Directiva, en especial les de coordinació de la Junta Directiva.

Ordenar els pagaments acordats vàlidament.

Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretària general de l’Associació.

ART.24.- De la Vicepresidència.

Correspon a la Vicepresidència realitzar les funcions de la Presidència en els casos de vacant, absència o malaltia i fins a la provisió del càrrec de la Presidència segons corresponga. Ordinàriament assistirà i col·laborarà estretament amb la Presidència en totes les seues responsabilitats, podent per acord entre ells substituir-la ocasionalment en qualsevol de les seues funcions.

ART. 25 .- De la Secretaria General:

Són funcions de la Secretària General de l’Associació:

Custodiar la documentació de l’Associació.

Alçar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. I expedir els certificats i informes precisos amb el VºBº del president.

Portar el Llibre d’Actes i el Llibre de persones associades.

Supervisar el funcionament de la gestió i administració de l’Associació, en estreta col·laboració amb la presidència i amb qui coordine tècnicament l’Associació si és el cas.

Vetlar per l’adequat compliment de les obligacions de l’Associació amb l’Administració.

Qualssevol altres que, per al millor èxit dels fins de la Fundació, així ho acorde la Junta.

ART. 26 .- De la Tresoreria.

És responsabilitat de la Tresoreria, assistida si és el cas pel personal contractat que corresponga:

La custòdia i el control dels recursos de l’Associació. I la gestió dels seus mitjans materials.

L’elaboració del pressupost, balanç i la liquidació dels comptes que han de sotmetre’s a l’informe de la Junta i a l’aprovació de l’Assemblea.

L’expedició de rebuts i pagament de factures i, en general, totes les tasques que siguen precises per a un funcionament correcte econòmic de l’Associació.

ART. 27.- De les vocalies:

27.1.- En funció del que les circumstàncies aconsellen i segons ho estime l’Assemblea, s’acordarà al triar cada Junta el nombre de vocalies que convé la integren. Nomenada esta, la Junta acordarà al principi de cada exercici la distribució de tasques i responsabilitats per àrees entre les vocalies que es constituïsquen. Les vocalies assumiran les responsabilitats encomanades i disposaran per a això de totes les atribucions que siguen precises per al millor exercici de les mateixes, responent d’això davant la presidència a qui competix assumir la coordinació general de totes elles.

27.2.- Cada vocalia estarà a càrrec d’una persona vocal, però podran integrar-se en ella altres persones vocals i totes les persones que associades o/i voluntàries ho desitgen i millor convinga per al desenrotllament de les seues tasques.

27.3.- En tot cas existirà una vocalia que impulse i atenga al voluntariat i canalitze la seua veu davant de la Junta i en les assemblees.

CAPÍTOL IV. DELS GRUPS TERRITORIALS I COMISSIONS DE TREBALL

ART 28.- De l’organització interna de «ES»

28.1.- Per a millor desenrotllament dels seus objectius i exercici de les seues funcions, sense perjuí de les responsabilitats i competències pròpies de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, ESCOLES SOLIDÀRIES s’estructura a través d’una Seu central, Grups Territorials i Comissions de Treball.

28.2.- L’estructura i funcionament intern de l’Associació «ES» hauran d’estar desenrotllats en el Reglament Intern.

28.3.- En tot cas és competència de la Junta Directiva aprovar la constitució dels Grups Territorials i vetllar per que la seua actuació s’ajuste als principis i estatuts de l’Associació, tot respectant l’autonomia interna de funcionament que en cada grup s’acorde

ART. 29- De les Comissions de treball

La creació i constitució de qualsevol Comissió de Treball, que implique a més d’un Grup Territorial, en l’Associació, haurà de ser aprovada per la Junta Directiva d’acord amb el que establix el Reglament Intern.

Les persones encarregades de les dites Comissions de Treball, presentaran periòdicament a la Junta Directiva un informe detallat de les seues activitats.

CAPITOL V. DEL PERSONAL CONTRACTAT

ART 30.- De la Coordinació Tècnica i altre personal contractat.

30.1.- Si les circumstàncies així ho aconsellen i ho permeten, l’Associació podrà contractar una persona Coordinadora Tècnica que assumisca la gestió ordinària habitual de les activitats de l’Associació i, per delegació dels seus titulars, aquelles funcions i tasques que s’estime convenient per la Junta per a un més eficient èxit dels fins d’esta entitat, entre elles, arribat el cas, la direcció de la possible oficina tècnica de l’Associació i la direcció del seu personal, la seua proposta de contractació, organització i eventual cessament.

30.2.- La Coordinació Tècnica respon de la seua gestió davant de la Junta, que el contracta i té la capacitat de cessar-la, i les seues competències i funcions, així com la de la resta del personal que eventualment haja de contractar-se, vindran determinades pel que a este efecte es dispose en el Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL VI. DE LES PERSONES COL·LABORADORES

ART. 31.-

31.1.- ESCOLES SOLIDARIES reconeix i valora també com a part de l’Associació la figura de la » Persona Col·laboradora», entenent per tal a la persona, física o jurídica, que ocasionalment presta els seus servicis voluntàriament o aporta una col·laboració econòmica significativa, ajudant així d’alguna manera a l’Associació en el millor èxit dels seus fins.

31.2.- Les col·laboracions personals es canalitzaran a través de la Seu Central, els Grups Territorials i/o les Comissions de Treball.

31.3.- A les entitats col·laboradores «ES» els reconeixerà la seua condició de tal davant de tercers i podrà, si així s’estima, subscriure amb elles els convenis o acords de col·laboració que convinga.

31.4.- El Reglament de Règim Intern regularà els drets i deures de les persones col·laboradores en el que procedisca.

TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

ART. 32- .- Patrimoni fundacional.

Atenent a la seua naturalesa, l’Associació no té patrimoni fundacional.

ART. 33- Règim financer.

L’Associació aplicarà els seus recursos al millor compliment dels seus fins fundacionals, d’acord amb les directrius que per a cada exercici econòmic determine l’Assemblea a l’aprovar el corresponent pressupost anual, a proposta de la Junta Directiva , coincidint este amb l’any natural.

ART. 34.- Del finançament.

L’Associació es nodrix econòmicament de:

Les quotes que fixe l’Assemblea General als seus integrants.

Qualssevol altres ingressos que provinguen de les ajudes, subvencions, herències i donacions de qualsevol índole que reba, tant de persones o entitats públiques com a privades, per al que s’acull expressament a quants beneficis fiscals i drets de concurrència les legislacions vigents li permeten actualment o en el futur.

Les rendes del patrimoni de l’Associació i els beneficis que pogueren obtindre’s derivats de l’exercici d’activitats econòmiques de qualsevol índole, incloses les prestacions de servicis, que acorde realitzar la Junta Directiva o l’Assemblea General sempre dins dels fins estatutaris i que deuran en tot cas destinar-se exclusivament als fins de l’Associació.

ART. 35- De les quotes:

Totes les persones associades a ESCOLES SOLIDÀRIES tenen l’obligació de sostindre econòmicament per mitjà de quotes periòdiques i extraordinàries o derrames, que a este efecte aprove l’Assemblea General, i en les condicions que esta establisca, a proposta de la Junta Directiva, i que vindran previstes en els respectius pressupostos anuals.

ART. 36.- Benefici de les activitats:

Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu

ART. 37 De la disposició de fons:

37.1.- Els comptes corrents, llibretes o depòsits bancaris de qualsevol tipus precisaran per a la seua formalització la firma de la presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria mancomunadament, sent necessàries dos d’elles per a la disposició de fons, una de les quals necessàriament serà la de la presidència o la de la tresoreria.

37.2.- No obstant això, la Junta podrà atorgar poders a estos efectes a les persones que estime convenient en cada circumstància, definint en ells les condicions i abast dels mateixos.

TÍTOL IV. DE LES INSPECCIONS I SANCIONS

ART. 38.- Competències:

38.1.- La inspecció del compliment o la interpretació dels Estatuts corresponen a

l’Assemblea General, d’acord amb el que establix l’article 14.1.

38.2.- La Junta Directiva vetlarà perquè es complisquen les normes que contenen

estos Estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

ART. 39.- Règim sancionador:

39.1.- La separació de l’Associació de les persones associades, per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:

a) Quan, deliberadament, la persona associada impedisca, pose obstacles als compliments dels fins socials o actue manifesta i reiteradament en contra d’ells en matèria greu

b) Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació

39.2.- En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de la Junta, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre’l, i que garantisca els drets de les persones associades a què s’instrueix el procediment, a ser informades de l’acusació i a formular al.legacions davant d’esta, així com a la seua notificació de l’Assemblea General

39.3.- En el seu cas, la Junta proposarà motivadament la decisió sancionadora a l’Assemblea General per a la seua ratificació si s’escau. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

TÍTOL V.

DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, FUSIÓ I EXTINCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

ART. 40.- – De la modificació i aplicació dels Estatuts.

40.1.- Els presents estatuts podran ser modificats quan així ho estime necessari l’Assemblea en reunió extraordinària celebrada a este efecte, per acord de la majoria absoluta de les persones associades, presents i representades, com a mínim. Acordada la modificació, s’ompliran les obligacions legals pertinents. El procediment per a la modificació serà regulat pel Reglament Intern.

40.2.- La Junta Directiva proposarà el Reglament Intern que fixe les disposicions necessàries per a l’aplicació dels presents Estatuts. Este Reglament serà aprovat per l’Assemblea.

ART. 41 de la fusió o dissolució de l’Associació.

41.1.- L’Associació es constituïx amb caràcter indefinit; no obstant això, si l’Assemblea estimara que circumstàncies greus així ho aconsellen, podria acordar la seua dissolució o proposar la seua fusió amb una altra associació en els termes que establisca la legislació vigent, requerint-se per a això una majoria absoluta dels vots afirmatius dels seus membres presents i representats en reunió extraordinària celebrada a este efecte.

41.2.- Així mateix, l’Associació es dissoldrà per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil, per sentència judicial ferma o per baixa de les persones associades de manera que queden reduïdes a menys de tres.

41.3.- Acordada l’extinció, es liquidarà el patrimoni, els comptes i obligacions pendents, i, en el marc del que dispose la legislació vigent, l’Assemblea acordarà també el destí del romanent si ho haguera. Este acord, en tot cas, haurà d’ajustar-se al màxim a l’esperit i intencionalitat d’estos Estatuts i, per tant, servir a la promoció de fins d’interès general anàlegs en les zones més necessitades i a través d’entitats d’acreditada solvència en este camp.

41.4.- De tot això, així com de complir en estos supòsits amb les obligacions legals que d’estos acords es deriven, es responsabilitzarà la Junta col·legiadament, constituïda a este efecte en Comissió Liquidadora, llevat que l’Assemblea delegara en altres persones que actuaren com a tals d’acord amb el que establisca el Reglament Intern, o el jutge, si fa al cas, designara en la seua resolució judicial

41.5.- En cas d’insolvència de l’Associació, la Junta o, si fa al cas, els liquidadors promouran immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent

ART. 42.- – Responsabilitats.

42.1.- Les persones integrants de l’Associació no són responsables a títol personal dels compromisos contrets per esta. L’Associació respon davant dels compromisos contrets en nom seu exclusivament amb el seu patrimoni.

42.2.- Ni les persones associades ni les titulars dels òrgans de govern responen personalment dels deutes de l’Associació, a no ser per danys causats o deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents, dels que sí que serien responsables davant de l’Associació i els seus socis i davant de tercers. En cas d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si és el cas, la Comissió Liquidadora promouran immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

ART 43.- Casos de litigi.

Per a estos conflictes o altres qüestions litigioses que eventualment pogueren sorgir amb motiu de les decisions adoptades o de les actuacions desenrotllades per l’Associació, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei d’Arbitratge 60/2003 de 23 de desembre, acollint-se a este procediment i ajustant-se en tot cas als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DILIGÈNCIA per a fer constar que estos estatuts han sigut aprovats en l’Assemblea General Extraordinària d’ESCOLES SOLIDÀRIES, celebrada el dia, 24 d’octubre del 2009, a Aielo de Malferit i modificats en l’Assemblea General Extraordinària d’ESCOLES SOLIDÀRIES, celebrada el dia 23 de març de 2013, a Xàtiva.

Xàtiva, a 25 de març del 2013