Explicació del programa XarCES

 El projecte XarCES naix a l’any 1.999, a la comarca de la Vall d’Albaida, i s’incorpora al sí del Fons Valencià per la Solidaritat, com una línia més de treball en la cooperació que oferir a les Comunitats Educatives Municipals . Naix amb el convenciment de que és l’educació la que els pot fer eixir de la s i t u a c i ó d’empobriment en que es troben, com així es reconeix per part de la comunitat internacional. Per això es decideix treballar en aquest àmbit i poder fer possible l’apoderament de comunitats educatives rurals i urbanes aportant els recursos educatius més imprescindibles per poder dur a terme aquesta tasca. Posteriorment, i al llarg de dos anys, el Programa Escoles Solidàries continua la seua tasca, amb estructura pròpia i amb la seua dinàmica de treball independent, com un programa més entre els projectes de cooperació internacional de la ONG Educació Sense Fronteres , des de la seua Delegació Territorial de València. Actualment el Programa Escoles Solidàries s’ha constituït en una ONGD independent de qualsevol altra organització. Treballa des de la seua pròpia organització amb les persones físiques i jurídiques que hi s’han associat i amb el voluntariat que ha manifestat la seua voluntat de cooperar.

Anteriorment hem estat col·laborant amb Nicaragua i Guatemala, i en l’actualitat ho estem fent amb la Mancomunitat Trinacional Fronterera del Riu Lempa (MTFRL), que abasta a una zona dels països de Guatemala, Hondures i El Salvador.

Objectius específics:

 1. Impulsar,  a la Mancomunitat Trinacional Fronterera del Riu Lempa i a la Comunitat Valenciana, un procés participatiu que permeta aconseguir nivells òptims en el desenrotllament educatiu dels alumnes i que incidisca en la formació de la seua qualitat humana de forma digna.
 2. Aconseguir els nivells òptims de cobertura dels nostres centres brindant-los accés als escolars de la MTFRL amb majors nivells de pobresa en el nostre sector.
 3. Arribar a una coordinació eficient amb la MTFRL que permeta crear un canvi social, el bon funcionament del programa, l’assumpció de nous objectius comuns, el recolzament de l’educació a cadascun dels municipis.
 4. Dotar de materials educatius a alumnes i docents de la zona de la MTFRL per a facilitar l’aprenentatge permanent en els diferents nivells educatius, compliment del currículum, mantindre un ambient educatiu apropiat i elevar el rendiment acadèmic.
 5. Crear les condicions apropiades a la zona de la MTFRL per al desenrotllament docent-educatiu en el centre, complint amb les normes establides per la higiene escolar.
 6. Brindar beca i paquet escolar a l’alumnat de la MTFRL procedents de llars d’escassos recursos econòmics, per a disminuir l’índex de deserció escolar i inassistències i amb això mantindre un alt nivell de retenció.
 7. Contribuir a l’educació integral dels alumnes proporcionant-los serveix bibliotecaris.
 8. Millorar la qualitat acadèmica dels nostres escolars i qualitat professional dels docents, a la MTFRL i la CV, a través del compliment d’un pla de capacitació i seguiment als mateixos, contemplant activitats com a intercanvis d’idees i experiències, recreatives i culturals.
 9. Enfortiment dels nivells organitzatius en les diferents instàncies lligades al Programa, sobre la base del respecte mutu, les decisions col•lectives i la tolerància.
 10. Contribuir en el millorament dels espais democràtics que es requerixen per a la bona marxa del Programa.
 11. Promoure la participació activa i real dels pares de família, tant a la zona de la MTFRL com a la CV, en el procés educatiu dels seus fills.
 12. Garantir el compliment de les metes proposades del Programa a través del suport a tots els involucrats.
 13. Millorar i ampliar les condicions d’infraestructura en els centres.

Decàleg de la nostra Escola Solidària

Fruit de la experiència reflexionada de molts companys i companyes i del seu compromís professional amb els valors ètics de la Solidaritat, hem aplegat per fi a esta síntesi del que entenem col·lectivament com a trets identificatius del que ha ser una “Escola Solidària”.

Les propostes que vos anem presentant estan redactades de forma oberta, suggerent, comprensiva… utòpica fins i tot si es vol, en el sentit genuí del terme, perquè tots puguem identificar-nos amb elles i a tots ens diguen quelcom que ens ajude, ens moga, ens sostinga… Però de cap manera s’ha d’entendre com una buida declaració retòrica.

Cadascú, cada grup, centre, comunitat educativa, segons les seues circumstàncies i, al nivell i ritme que puga, haurà de vore què va fent per anar apropant-se cap a este ideal que compartim i que vol esdevindre en el compromís comú que ens caracteritze.

Este és el repte i la responsabilitat permanent que ens pertoca a tots els qui pensem que encara hi ha raons per creure en el valor de l’Educació.

 1. Educa en els valors de la llibertat, l’autonomia, la capacitat crítica i creadora, la responsabilitat, el treball… i en definitiva per la humanització de les persones i les societats.
 2. Busca construir la Pau i treballa per la Justícia i la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg i el respecte.
 3. En ella es treballa en equip i s’implica tota la comunitat, compartint les experiències, els triomfs i els problemes, i buscant sempre com millorar les relacions amb l’entorn, tant pròxim com remot.
 4. Coneix la realitat social que la envolta i es compromet amb la seua transformació política i econòmica per tal d’anar cap a un món més just en el que els drets de les persones i dels pobles siguen reals per a tots.
 5. Accepta la diferència com a una riquesa i promou per tant el respecte, la integració i la igualtat d’oportunitats a tots els nivells
 6. Respecta l’entorn i el valora com un bé comú que deu compartir-se, per això tots en ella fan un ús responsable dels recursos materials que tenen al seu abast donant una resposta ecològica i sostenible a la societat de consum.
 7. És conscient de la problemàtica de l’empobriment i les seues conseqüències, i per això promou i participa al seu nivell en programes i activitats de Solidaritat concrets, aprenent des de l’experiència a compartir el que és, el que fa i el que té.
 8. Respecta i valora la riquesa de la varietat de cultures que conformen el nostre món i es compromet per la eradicació de qualsevol tipus de discriminació, opressió o violència.
 9. En ella tots se senten acollits i atesos segons les seues característiques i necessitats, tot prioritzant les més fonamentals pel desenvolupament integral de les persones i les societats.
 10. Treballa en definitiva la Solidaritat com a eix fonamental en tota la seua tasca i criteri determinant en les seues decisions.