VOLTA SOLIDÀRIA

Us presente una tasca a fer al vostre col·legi per col·laborar amb l’ O.N.G. Escoles Solidàries. Es fàcil de dur endavant, no cal massa esforç per part del professorat i s’aconsegueixen bastants recursos que fan possible que XIQUET/ES DE GUATEMALA VISQUEN AMB DIGNITAT.

 

CONSIDERACIONS

*La comissió de solidaritat del col·legi decideix a l’inici de curs, la data de celebració .Volta Solidaria

En data propera al dia D es decideix on celebrar-la, horari,…

*Hi participa tot l’alumnat del col·legi i tots els mestres queden implicats/des.

* Aquesta tasca té un ressò a la societat ja que l’alumnat recurreix a familiars, amics, etc per obtenir els diners. El dia D, la família pot acudir com a públic.

* Les/els mestres especialistes en educació física decideixen les distàncies a recórrer en funció de l’edat, l’emplaçament i la infraestructura. També delimiten l’espai amb diferents elements per orientar l’alumnat .

* Cada aula recorre la seua volta. En els CRAS, les/els mestres agruparan segons consideren.

* Cada grup corre precedit per un mestre/a, ja que es tracta de participar. L’alumnat amb dificultats físico-psíquiques va acompanyat/da d’un company/a.

* L’alumnat que no corre fa de públic assistent a la volta, animant.

* Acabada la volta, a cada alumna/e se li colga una medalla ( pot estar feta de cartolina ) on apareixen els logos del col·legi i d’Escoles Solidàries per una part; per l’altra, un 1 com a participant.

* Un esmorzar saludable segueix a l’esforç físic: al nostre cole ens funciona pa amb tomaca, oli i sal. Les persones delegades d’aula porten els ingredients i el propi alumnat i segons les seues possibilitats es prepara l’entrepà.

*Fet el recompte de diners arreplegats es donarà a conèixer aquesta informació a les famílies.

OBJECTIU DE LA VOLTA:

Aconseguir recursos econòmics per projectes de l’ O.N.G. Escoles Solidàries relacionats amb l’educació de l’alumnat més empobrit de la zona d’Ixcan, Guatemala.

Cada centre decideix el destí dels diners obtinguts: (en la pàgina web de l’O.N.G. trobareu informació). Dos exemples són :

-Hi ha un projecte encetat per incorporar a les escoles l’alumnat amb necessitats educatives especials que fins ara restava a casa sense cap atenció educativa per part de les institucions.

També s’està adquirint material per als alumnes amb sordera, amb problemes visuals, carros,…

– Altre projecte són les beques per a l’alumnat i que cobreixen llibres, transport. Les seues famílies aporten un treball a la comunitat educativa.

ABANS DEL DIA D CAL haver decidit, fet,…:

.Ordre d’eixida de l’alumnat. Resulta bé l’ordre següent: infantil 3 anys, 4, 5 i després primària començant per primer i acabant per sisè de forma correlativa.

.Com seran les medalles, amb quins materials es faran, qui les farà,…

. Cartolina on apareixen diferents apartats on reflexar:

 • els noms de les persones que actuen com espònsors de l’alumnat
 • la quantitat que ha donat cada espònsor,
 • la relació familiar de l’espònsor amb l’alumne
 • nom de la tasca
 • data
 • nom del cole
 • nom de l’alumne/a
 • logo del col·legi i d’Escoles Solidàries

Aquesta cartolina se li dóna a l’alumne un temps abans del dia D ( una setmana va bé).

L’endemà de la volta, l’alumne/a porta aquesta informació i els diners arreplegats. El/La tutor/a

signa.

Preparar un full amb un número que cada alumne portarà a l’esquena o al pit. Aquest full pot ser un treball de plàstica de l’alumnat.

COMPETÈNCIES QUE ADQUIREIX L’ALUMNAT SÓN:

 • matemàtica
 • tractament de la informació i competència digital
 • motriu
 • aprendre a aprendre
 • social i ciutadana
 • autonomia i iniciativa personal