Politica de privacitat | GDPR i Escoles Solidàries

Política de privacitat de Escoles Solidàries.

En Escoles Solidàries ens prenem de debò la privacitat dels nostres usuaris. Ens agrada ser transparents amb els nostres usuaris i en concordança amb el reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 hem creat aquest document per a deixar clar que és el que fem amb les dades dels nostres clients , socis i usuaris del lloc web.

AQUEST DOCUMENT T’AJUDARÀ A ENTENDRE:
Quina informació recollim sobre tu
Què fem amb aqueixa informació
Com emmagatzemem i assegurem aqueixa informació
Altres aspectes importants de la privacitat

Aquesta política de privacitat cobreix la informació que recol·lectem de tu quan utilitzes els nostres serveis i et comuniques i interactues amb nosaltres (per exemple, a través de correu electrònic o mitjançant els formularis de la web)

Si no estàs d’acord amb la nostra política de privacitat, no accedisques ni utilitzes cap dels nostres serveis, ni compres cap dels nostres productes).

Amb caràcter general, l’entitat responsable de tractar les dades recaptades durant la teua experiència en la nostra pàgina web és Escoles Solidàries, amb CIF G98197635 , i seu situada al carrer Sant Feliu 10, 4a de 46800 Xàtiva, València, Espanya.

QUINA INFORMACIÓ RECOL·LECTEM SOBRE TU

Recol·lectem informació sobre tu quan ens la proveeixes en contactar amb nosaltres. Tota la teua informació queda emmagatzemada en el nostre CRM per a ajudar-nos a fer el nostre treball. Dades com la teua informació personal de contacte, la teua informació de pagament, informació confidencial del teu estat sociolaboral o psicològic que pugues compartir amb nosaltres poden ser emmagatzemats en aquest sistema si considerem que això ens ajudarà a millorar en el desenvolupament de les nostres activitats públiques. Se li dóna accés als membres de la nostra organització per a contactar amb tu i dur a terme els nostres serveis.

Respecte a la web, utilitzem eines i scripts de tercers que recapten la teua informació de navegació mitjançant la instal·lació de cookies, i informem d’això als usuaris conforme a la Llei Europea d’ús de Cookies en pàgines web. Això inclou també informació sobre com utilitzes la nostra pàgina web i interactues amb ella. Si tornes a ella i de quina manera i quan tornes a ella. Tota aquesta informació la utilitzem per a obtindre mètriques i estadístiques que ens ajuden a tindre el flux de comunicació més òptim per a conduir les nostres activitats professionals

Respecte als nostres partners. Escoles Solidàries treballa amb una xarxa global de partners i col·laboradors, que van des dels diferents freelancers que desenvolupen les teues aplicacions fins als serveis de google, GMAIL i els serveis de CRM

 COM COMPARTIM LA TEUA INFORMACIÓ AMB ALTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS.

Per a desenvolupar la nostra activitat civil, emprem tot tipus d’eines programari col·laboratives com Trello, Classrooms de Google, Facebook o Hubspot. Mitjançant aquesta mena d’eines col·laboratives, podem crear i compartir contingut amb les persones de la nostra organització que estan treballant en els nostres diferents projectes, donant permís perquè puguen editar i descarregar aquests continguts.

També cedirem les dades a terceres persones o organitzacions que hagen de proveir algun servei necessari per al desenvolupament de les nostres activitats.

Finalment, sota el teu previ consentiment, cedirem informació a terceres persones o organitzacions que ens ajuden a millorar la forma en la qual conduïm la nostra activitat empresarial i comercial.

Com a mesura excepcional, pot ser que ens vegem obligats a compartir informació personal sobre tu a una tercera persona o organització, si considerem que compartir-la és raonable i necessari per a complir amb qualsevol llei aplicable, regulació o procés legal de qualsevol govern que tinga el dret de reclamar-nos-la.

COM USEM DE MANERA INTERNA LA INFORMACIÓ QUE ENS CEDEIXES

Guardem tota la informació rellevant a la teua persona o la teua empresa en el nostre sistema CRM i amb finalitat administrativa t’associem als projectes que estan lligats a la teua organització. La teu informació queda automàticament emmagatzemada en el nostre sistema, i la utilitzarem per a interactuar amb tu.

També utilitzem la teua informació de contacte per a enviar-te newsletters i informació que puga ser important per al desenvolupament de futurs projectes amb tu, com per exemple recordar-te pagaments pendents o informar-te de noves maneres de desenvolupar nous serveis que es desenvolupen en Escoles Solidàries.

En cas d’utilitzar eines de tercers per a contactar amb nosaltres, com a Whatsapp, Gmail, Facebook o Twitter, donem per descomptat que acceptes les condicions de privacitat d’aquests serveis per a interactuar amb nosaltres, i no ens fem responsables dels problemes i bretxes de seguretat que puguen ocasionar l’ús d’aquestes plataformes en la teua privacitat.

També utilitzarem la teua informació personal per a protegir els nostres interessos i les nostres activitats civils, on la llei ho requerisca sota l’empara jurídica corresponent.

COM EMMAGATZEMEM LA INFORMACIÓ QUE ENS CEDEIXES

Utilitzem proveïdors de hosting externs escampats en servidors per tot el món per a desenvolupar la nostra activitat pública. Aquests proveïdors de serveis es troben sempre en països considerats «Safe Harbours» que compleixen amb els requisits de seguretat i privacitat establits per la normativa europea.

Malgrat que implementem mesures de seguretat eficaces dissenyades per a protegir les teues dades i la teua informació, no existeix cap sistema de seguretat impenetrable, i a causa de la naturalesa inherent d’internet, no podem garantir que la informació que posseïm de tu en els nostres servidors i proveïdors de serveis – en part perquè està fora del nostre abast – estiga a resguard de cap mena d’intrusió per part de terceres persones. Per a més informació sobre això, et recomanem que li dónes una ullada a com està funciona la nostra infraestructura web, on podràs descobrir que proveïdors de serveis comptem.

Respecte a temps, mantenim la informació que ens cedeixes i de contacte durant el temps que considerem que ens continue ajudant a desenvolupar les nostres activitats civils, i la utilitzarem exclusivament per a això, excepte consentiment previ i les excepcions esmentades anteriorment.

En qualsevol moment que vulgues que esborrem tota informació relativa a la teua persona dels nostres servidors i infraestructura, bastarà que ens informes prèviament de la teua decisió sense necessitat de donar cap mena d’explicació a canvi, perquè procedim a l’esborrat de totes les teues dades.

Pot també ocórrer que de tant en tant canviem la nostra política de privacitat. Si els canvis són importants, ho notificarem als nostres usuaris perquè pugueu revisar-los. Si en qualsevol moment deixes d’estar d’acord amb la nostra política de privacitat, hauràs de deixar de treballar amb nosaltres i demanar-nos de manera explícita l’esborrat de les teues dades si ho considerares necessari.

GDPR Y Escoles Solidàries,

En Escoles Solidàries nos tomamos en serio la privacidad de nuestros usuarios. Nos gusta ser transparentes con nuestros usuarios y en concordancia con el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea,  que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 hemos creado este documento para dejar claro que es lo que hacemos con los datos de nuestros clientes , socios y usuarios del sitio web.

ESTE DOCUMENTO TE AYUDARÁ A ENTENDER:
Qué información recogemos sobre ti
Qué hacemos con esa información
Cómo almacenamos y aseguramos esa información
Otros aspectos importantes de la privacidad


Esta política de privacidad cubre la información que recolectamos de ti cuando utilizas nuestros servicios y te comunicas e interactúas con nosotros (por ejemplo, a través de correo electrónico o mediante los formularios de la web)

Si no estás de acuerdo con nuestra política de privacidad, no accedas ni utilices ninguno de nuestros servicios, ni compres ninguno de nuestros productos).

A todos los efectos, la entidad responsable de tratar los datos recabados durante tu experiencia en nuestra página web es Escoles Solidàries, con CIF G98197635 , y sede sita en la calle Sant Feliu 10, 4ª de 46800 Xativa, Valencia, España.

QUÉ INFORMACIÓN RECOLECTAMOS SOBRE TI

Recolectamos información sobre ti cuando nos la provees al contactar con nosotros. Toda tu información queda almacenada en nuestro CRM para ayudarnos a realizar nuestro trabajo. Datos como tu información personal de contacto, tu información de pago, información confidencial de tu estado sociolaboral o psicológico que puedas compartir con nosotros pueden ser almacenados en este sistema si consideramos que ello nos ayudará a mejorar en el desarrollo de nuestras actividades públicas. Se le da acceso a los miembros de nuestra organización para contactar contigo y llevar a cabo nuestros servicios.

Con respecto a la web, utilizamos herramientas y scripts de terceros que recaban tu información de navegación mediante la instalación de cookies, e informamos de esto a los usuarios conforme a la Ley Europea de uso de Cookies en páginas web. Esto incluye también información sobre como utilizas nuestra página web e interactúas con ella. Si regresas a ella y de qué manera y cuando regresas a ella. Toda esta información la utilizamos para obtener métricas y estadísticas que nos ayuden a tener el flujo de comunicación más óptimo para conducir nuestras actividades profesionales

Con respecto a nuestros partners. Escoles Solidàries trabaja con una red global de partners y colaboradores, que van desde los diferentes freelancers que desarrollan tus aplicaciones hasta los servicios de google, GMAIL y los servicios de CRM

CÓMO COMPARTIMOS TU  INFORMACIÓN CON OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS.

Para desarrollar nuestra actividad civil, empleamos todo tipo de herramientas software colaborativas como Trello, Classrooms de Google, Facebook o Hubspot. Mediante este tipo de herramientas colaborativas, podemos crear y compartir contenido con las personas de nuestra organización que están trabajando en nuestros diferentes proyectos, dando permiso para que puedan editar y descargar estos contenidos.

También cederemos los datos a terceras personas u organizaciones que deban proveer algún servicio necesario para el desarrollo de nuestras actividades.

Por último, bajo tu previo consentimiento, cederemos información a terceras personas u organizaciones que nos ayuden a mejorar la forma en la que conducimos nuestra actividad empresarial y comercial.

Como medida excepcional, puede ser que nos veamos obligados a compartir información personal sobre ti a una tercera persona u organización, si consideramos que compartirla es razonable y necesario para cumplir con cualquier ley aplicable, regulación o proceso legal de cualquier gobierno que tenga el derecho de reclamarnoslo.

CÓMO USAMOS DE FORMA INTERNA LA INFORMACIÓN QUE NOS CEDES

Guardamos toda la información relevante a tu persona o tu empresa en nuestro sistema CRM y con finalidad administrativa te asociamos a los proyectos que están ligados a tu organización. Tu informaciónqueda automáticamente almacenada en nuestro sistema, y la utilizaremos para interactuar contigo.

También utilizamos tu información de contacto para enviarte newsletters e información que pueda ser importante para el desarrollo de futuros proyectos contigo, como por ejemplo recordarte pagos pendientes o informarte de nuevas formas de desarrollar nuevos servicios que se desarrollen en Escoles Solidàries.

En caso de utilizar herramientas de terceros para contactar con nosotros, como Whatsapp, Gmail, Facebook o Twitter, damos por sentado que aceptas las condiciones de privacidad de estos servicios para interactuar con nosotros, y no nos hacemos responsables de los problemas y brechas de seguridad que puedan ocasionar el uso de estas plataformas en tu privacidad.

También utilizaremos tu información personal para proteger nuestros intereses y nuestras actividades civiles, donde la ley lo requiera bajo el amparo jurídico correspondiente.

CÓMO ALMACENAMOS LA INFORMACIÓN QUE NOS CEDES

Utilizamos proveedores de hosting externos esparcidos en servidores por todo el mundo para desarrollar nuestra actividad pública. Estos proveedores de servicios se encuentran siempre en países considerados «Safe Harbours» que cumplen con los requisitos de seguridad y privacidad establecidos por la normativa europea.

Pese a que implementamos medidas de seguridad eficaces diseñadas para proteger tus datos y tu información, no existe ningún sistema de seguridad impenetrable, y debido a la naturaleza inherente de internet, no podemos garantizar que la información que poseamos de ti en nuestros servidores y proveedores de servicios – en parte porque está fuera de nuestro alcance – esté a salvo de ningún tipo de intrusión por parte de terceras personas. Para más información sobre esto, te recomendamos que le eches un vistazo a como está funciona nuestra infraestructura web, donde podrás descubrir con que proveedores de servicios contamos.

Con respecto a tiempo, mantenemos la información que nos cedes y de contacto durante el tiempo que consideremos que nos siga ayudando a desarrollar nuestras actividades civiles, y la utilizaremos única y exclusivamente para ello, salvo consentimiento previo y las excepciones mencionadas anteriormente.

En cualquier momento que quieras que borremos toda información relativa a tu persona de nuestros servidores e infraestructura, bastará con que nos informes previamente de tu decisión sin necesidad de dar ningún tipo de explicación a cambio, para que procedamos al borrado de todos tus datos.

Puede también ocurrir que de vez en cuando cambiemos nuestra política de privacidad. Si los cambios son importantes, lo notificaremos a nuestros usuarios para que podáis revisarlos. Si en cualquier momento dejas de estar de acuerdo con nuestra política de privacidad, deberás de dejar de trabajar con nosotros y pedirnos de forma explícita el borrado de tus datos si lo considerases necesario.