Fitxa voluntariat

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Sin categoría

SOL·LICITUD DE VOLUNTARIAT D’ESCOLES SOLIDÀRIES.

Per favor, facilita tanta informació com et siga possible. És important que contestes totes les qüestions per tal que puguem veure en què pots col·laborar amb nosaltres.

Nom i cognoms:
Adreça:
Població i CP:
Telèfons: Fix:                                                           Mòbil:
e-mail:
Data naixement                                                                  Professió:

 

* Disposes de vehicle propi?………………..         * Com vas conéixer ESCOLES SOLIDÀRIES?………………………….

* Ets soci d’ESCOLES SOLIDÀRIES?……….         * Pertanys a cap altra organització?………………………………….

Per favor, indica què t’agradaria fer al teu període de voluntariat i explica què esperes aconseguir d’aquesta experiència.

  • Quins idiomes domines? ………………………………………………………………………………………………….
  • Per favor, detalla els teus coneixements informàtics……………………………………………………………
  • Quina és la teua disponibilitat com a voluntari?

Des de (DD-MM-AAAA):                                         Fins (DD-MM-AAAA):

Dies de la setmana:

Hores:

  • Marca aquelles activitats que t’agradaria fer:
Tasques administratives bàsiques   Visites a centres educatius  
Mailings   Elaboració de materials  
Informàtica   Atenció telefònica  
Organització i promoció d’actes   Disseny gràfic  
Premsa i comunicació   Vídeo, fotografia  
  • Si desitges comentar alguna cosa, fes-ho a continuació:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE VOLUNTARIAT D’ESCOLES SOLIDÀRIES

Reunits/Reunides

Joan Bou amb DNI 20.392.566-F en qualitat de President d’ES, associació sense ànim de lucre amb domicili en el carrer Sant Feliu 10, 46800 Xàtiva, i registrada en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.

……………………………………………….. amb DNI ……………………………… interessat/ interessada a formar part com a voluntari@ d’ES amb el present document i d’acord amb el que disposen els articles 1.3 del vigent Estatut dels Treballadors i de la Llei Estatal del Voluntariat 6/1996 de 15 de gener (BOE Nº15 de 17/01/1997) estableix el següent:

1- COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT

S’ofereix a realitzar dins del marc i a favor de l’entitat sense ànim de lucre Escoles Solidàries que ho accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o socials, sense cap tipus de contraprestació  econòmica en benefici de tercers i per la millora de la  seua qualitat de vida sense que esta acotació puga perjudicar les obligacions principals  o privades del voluntari@.

La dita prestació s’executarà dins del període especificat a la SOL·LICITUD DE VOLUNTARIAT.

2- DRETS DEL VOLUNTARI

* Conéixer la Missió, Estatuts i Reglament Intern de la Institució.

* Respecte al compromís adquirit per l’entitat.

* Acreditació suficient davant de tercers, davant de l’entitat i davant dels beneficiaris.

* Informació necessària per a mantindre la qualitat dels seus serveis.

* Disposar d’una assegurança com a voluntari.

* Seguiment i formació específica per al treball que realitza.

3- DEURES DEL VOLUNTARI

* Compliment del compromís adquirit.

* Acceptació de Missió, Estatuts i Reglament de Règim Intern de la Institució.

* Treballarà  davall el seguiment del Coordinador d’Àrea.

* Confidencialitat de les informacions que puga obtindre dels documents, bases de dades, etc d’ES coneguts en el marc de la seua tasca voluntària.

Signatura:                                                                                           Data: